1396/09/26 13:48:23

اين که بدانيم با فردي همسفر هستيم که مي توان براي حل مسائل و مشکلات رويش حساب کرد، موجب کاهش نگراني و در نتيجه افزايش شادي و امنيت خاطرمان مي شود.