1396/10/25 13:30:32

نداشتن پول کافی در جیب در مواقع ضروری همیشه مشکلی است که مسافران را تحدید می کند اما مشکل جدی تر می شود هنگامیکه بدون پول و تنها باشید. آن جاست که باید از غریبه ها کمک بگیرید چراکه اگر پولی نداشته باشید مطمئناً کسی به شما خدمتی ارائه نمی کند. پس حداقل 100 هزار تومان برای اطمینان در جایی غیر از جیب اصلی تان پولی نگه دارید.